Giải bài tập 3 trang 77 sách TBĐ địa lí 12

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: Trang 77 sách TBĐ địa lí 12

Vì sao phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?

Bài làm:

Chúng ta có thể hiểu đơn giản vùng kinh tế trọng điểm là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia gồm một số tỉnh, thành phố hội tụ được các điều kiện và yếu tố phát triển thuận lợi, có tiềm lực kinh tế lớn, giữ vai trò động lực, đầu tàu lôi kéo sự phát triển chung của cả nước.

Nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm vì: Khi hình thành các vùng kinh tế trọng điểm, nó sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước (hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế và hấp dẫn các nhà đầu tư; tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước và có thể hỗ trợ cho các vùng khác; thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra toàn quốc).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021