Giải câu 1 bài 5: Dấu của tam thức bậc hai sgk Đại số 10 trang 105

  • 1 Đánh giá

Câu 1: trang 105 sgk Đại số 10

Xét dấu các tam thức bậc hai

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

Bài làm:

a)

(vì luôn cùng dấu với a = 5 > 0).

b)

Ta có hệ số

Vậy

với \(x \notin \left [ -1;\frac{5}{2} \right ]\)

với \(x \in \left ( -1;\frac{5}{2} \right )\).

c)

Ta có hệ số

.

d)

Ta có hệ số .

Vậy

với \(x \notin \left[-5;\frac{3}{2}\right]\)

với \(x \in \left(-5;\frac{3}{2}\right).\)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021