Giải câu 1 bài : Bảng nhân 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 101 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

5 x 3 = 5 x 2 = 5 x 10 =

5 x 5 = 5 x 4 = 5 x 9 =

5 x 7 5 x 6 = 5 x 8 =

5 x 1 =

Bài làm:

Hướng dẫn : Dựa vào bảng nhân 5 ở phần lí thuyết các con nhẩm tính ra kết quả.

Kết quả như sau:

5 x 3 = 15 5 x 2 = 10 5 x 10 = 50

5 x 5 = 25 5 x 4 = 20 5 x 9 = 45

5 x 7 = 35 5 x 6 = 30 5 x 8 = 40

5 x 1 = 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021