Giải câu 1 bài : Luyện tập Toán lớp 2 trang 102

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 102 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

a)

5 x 3 = 5 x 8 = 5 x 2 =

5 x 4 = 5 x 7 = 5 x 9 =

5 x 5 = 5 x 6 = 5 x 10 =

b)

2 x 5 = 5 x 3 = 5 x 4 =

5 x 2 = 3 x 5 = 4 x 5 =

Bài làm:

Hướng dẫn : Dựa vào bảng nhân 4 ở phần lí thuyết các con nhẩm tính ra kết quả.

Kết quả như sau:

a)

5 x 3 = 15 5 x 8 = 40 5 x 2 = 10

5 x 4 = 20 5 x 7 = 35 5 x 9 = 45

5 x 5 = 25 5 x 6 = 30 5 x 10 = 50

b)

2 x 5 = 10 5 x 3 = 15 5 x 4 = 20

5 x 2 = 10 3 x 5 = 15 4 x 5 = 20

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021