Giải câu 1 trang 24 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 24 toán VNEN 7 tập 1

Tính: a) ; b) $(-2\frac{3}{4})^{2}$; c) (0,6)$^{4}$; d) $(\frac{-1}{2})^{4}$; e) $(\frac{-1}{2})^{5}$.

Bài làm:

a) = $\frac{2^{3}}{3^{3}}$ = $\frac{8}{27}$; b) $(-2\frac{3}{4})^{2}$ = $(\frac{-11}{4})^{2}$ = $\frac{(-11)^{2}}{4^{2}}$ = $\frac{121}{16}$;

c) (0,6) = $(\frac{3}{5})^{4}$ = $\frac{3^{4}}{5^{4}}$ = $\frac{81}{625}$; d) $(\frac{-1}{2})^{4}$ = $\frac{(-1)^{4}}{2^{4}}$ = $\frac{1}{16}$;

e) = $\frac{(-1)^{5}}{2^{5}}$ = $\frac{-1}{32}$.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021