Giải câu 1 trang 54 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 54 sách VNEN 8 tập 2

Tìm x, y trong hình 11

Bài làm:

b) Vì GH // NP theo định lí Ta-lét ta có:

= $\frac{GH}{NP}$ $\frac{7,5}{7,5 + 15}$ = $\frac{6}{x}$ $\Rightarrow $ x = 18.

c) Vì QP // AB theo định lí Ta-lét ta có:

= $\frac{PO}{OA}$ $\Leftrightarrow $ $\frac{4,2}{x}$ = $\frac{3,5}{7}$ $\Rightarrow $ x = 8,4

OAB vuông tại A nên $OB^{2}$ = $AO^{2}$ + $AB^{2}$ $\Leftrightarrow $ $y^{2}$ = $7^{2}$ + $x^{2}$ = $7^{2}$ + $8,4^{2}$ $\Rightarrow $ y = 7$\frac{\sqrt{61}}{5}$

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021