Giải câu 3 trang 46 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 46 sách VNEN 8 tập 2

Giải các bất phương trình sau:

a) 3 - 2x > 4 ; b) 3x + 4 2 ; c) $\frac{4x - 5}{3}$ > $\frac{7 - x}{5}$ ; d) $\frac{2x + 3}{- 4}$ $\geq $ $\frac{4 - x}{- 3}$

e) < $x^{2}$ - 3 ; f) (x - 3)(x + 3) $\leq $ $(x + 2)^{2}$ + 3.

Bài làm:

Giải câu a)

Ta có: 3 - 2x > 4 3 - 4 > 2x - 1 > 2x x < $\frac{- 1}{2}$.

Giải câu b)

Ta có: 3x + 4 2 $\Leftrightarrow $ 3x 2 - 4 $\Leftrightarrow $ 3x - 2 $\Leftrightarrow $ x $\frac{- 2}{3}$

Giải câu c)

Ta có: > $\frac{7 - x}{5}$

$\frac{20x - 25}{15}$ > $\frac{21 - 3x}{15}$

20x - 25 > 21 - 3x

20x + 3x > 21 + 25

23x > 46

x > 2

Giải câu d)

Ta có: $\geq $ $\frac{4 - x}{- 3}$

$\frac{6x + 9}{- 12}$ $\geq $ $\frac{16 - 4x}{- 12}$

6x + 9 $\leq $ 16 - 4x

10x $\leq $ 7

x $\leq $ $\frac{7}{10}$

Giải câu e)

Ta có: < $x^{2}$ - 3

$x^{2}$ - 6x + 9 < $x^{2}$ - 3

9 + 3 < $x^{2}$ - $x^{2}$ + 6x

12 < 6x

x > 2

Giải câu f)

Ta có: (x - 3)(x + 3) $(x + 2)^{2}$ + 3

- 9 $\leq $ + 4x + 4 + 3

- - 4x $\leq $ 4 + 3 + 9

- 4x 16

x - 4.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021