Giải câu 2 trang 113 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 113 sách VNEN 8 tập 2

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AB song song với các đường thẳng..........

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AB song song với các mặt phẳng..........

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AA' vuông góc với các đường thẳng..........

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AA' vuông góc với các mặt phẳng..........

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật mặt phẳng ABB'A' vuông góc với các mặt phẳng..........

Bài làm:

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AB song song với các đường thẳng A'B', CD, C'D',CC', DD', A'D', B'C'.

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AB song song với các mặt phẳng (A'B'C'D'), (CDD'C')

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AA' vuông góc với các đường thẳng A'B', A'D', B'C', C'D', AD, AB, CD, BC.

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật thì đường thẳng AA' vuông góc với các mặt phẳng (A'B'C'D'), (ABCD)

- Nếu ABCD.A'B'C'D' là hình hộp chữ nhật mặt phẳng ABB'A' vuông góc với các mặt phẳng (A'B'C'D'), (ABCD).

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021