Giải câu 5 trang 36 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 36 sách VNEN 8 tập 2

Hãy lập bất phương trình và chỉ ra nghiệm của nó từ mỗi câu hỏi sau:

a) Tổng của số nào với 8 lớn hơn 13?

b) Hiệu của 6 và số nào không lớn hơn - 5?

c) Tích của số nào với 16 nhỏ hơn 24?

d) Thương của số nào với 9 không nhỏ hơn - 15?

Bài làm:

Gọi số cần tìm là x

a) Ta có:

x + 8 > 13 x > 5

Vậy nghiệm cần tìm là x > 5

b) Ta có:

6 - x - 5 $\Leftrightarrow $ 6 - x + 5 0 6 - x - 5 $\Leftrightarrow $ 11 - x 0 $\Leftrightarrow $ x $\geq $ 11

Vậy nghiệm cần tìm là x 11.

c) Ta có:

x.16 < 24 x < $\frac{3}{2}$

Vậy nghiệm cần tìm là x < .

d) Ta có:

x : 9 - 15 $\Leftrightarrow $ x 9.(- 15) $\Leftrightarrow $ x - 135

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021