Giải câu 5 trang 41 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Giải các bất phương trình sau:

a) 2x - 1 > 5 ; b) 2x - 5x 17 ;

c) x > - 6 ; d) 3 - $\frac{1}{4}$x $\leq $ 2.

Bài làm:

a) Ta có: 2x - 1 > 5 2x > 5 + 1 2x > 6 x > 3

b) Ta có: 2x - 5x 17 $\Leftrightarrow $ - 3x 17 $\Leftrightarrow $ x $\geq $ - $\frac{17}{3}$.

c) Ta có: x > - 6 $\Leftrightarrow $ x > - 6 : $\Leftrightarrow $ x > - 9.

d) Ta có: 3 - x $\leq $ 2 $\Leftrightarrow $ 3 - 2 $\leq $ x $\Leftrightarrow $ 1 $\leq $ x $\Leftrightarrow $ x $\geq $ 1 : $ \Leftrightarrow $ x $\geq $ 4

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021