Giải câu 2 trang 114 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 114 sách VNEN 8 tập 2

Một hộp kẹo có dạng hình hộp chữ nhật với các kích thước 15cm, 40cm, 60cm (h.123).

a) Tính thể tích của hộp kẹo.

b) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hộp kẹo.

Bài làm:

a) Thể tích của hộp kẹo là:

V = 15.40.60 = 36000 .

b) Diện tích xung quanh của hộp kẹo là:

Sxq = 2.(15 + 60).40 = 6000 .

Diện tích toàn phần của hộp kẹo là:

Stp = Sxq + Sđ = 6000 + 15.60 = 6900 .

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021