Giải câu 8 trang 41 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 41 sách VNEN 8 tập 2

Giải các bất phương trình sau:

a) 8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6) ; b) 2x (6x - 1) > (3x - 2)(4x + 3).

Bài làm:

a) Ta có: 8x + 3(x + 1) > 5x - (2x - 6)

8x + 3x + 3 > 5x - 2x + 6

8x + 3x - 5x + 2x > 6 - 3

8x > 3

x > $\frac{3}{8}$

Vậy nghiệm của phương trình là x > .

b) Ta có: 2x(6x - 1) > (3x - 2)(4x + 3)

12$x^{2}$ - 2x > 12$x^{2}$ + 9x - 8x - 6

12$x^{2}$ - 12$x^{2}$ - 2x - 9x + 8x > - 6

- 3x > - 6

x < 2

Vậy nghiệm của phương trình là x < 2.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021