Giải câu 2 trang 15 sách toán VNEN lớp 8 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 15 sách VNEN 8 tập 2

Giải các phương trình:

a) = $\frac{1-2x}{3}$ ; b) $\frac{x-1}{3}$ + 2 = 3 - $\frac{2x + 5}{4}$ ;

c) + x = $\frac{x+1}{7}$ ; d) 2(x - 2,5) = 0,25 + $\frac{4x - 3}{8}$.

Bài làm:

a) = $\frac{1-2x}{3}$

* Ta có: = $\frac{1-2x}{3}$

$\frac{(9x-6}{6}$ = $\frac{2-4x}{6}$

9x - 6 = 2 - 4x

9x + 4x = 2 + 6

13x = 8

x = $\frac{8}{13}$

b) Ta có: + 2 = 3 - $\frac{2x + 5}{4}$

$\frac{x - 1 + 6}{3}$ = $\frac{12 - 2x - 5}{4}$

$\frac{4x - 4 + 24}{12}$ = $\frac{36 - 6x - 15}{12}$

4x - 4 + 24 = 36 - 6x - 15

4x + 6x = 36 - 15 - 24 + 4

10x = 1

x = $\frac{1}{10}$

c) Ta có: + x = $\frac{x+1}{7}$

$\frac{x - 1 + 5x}{5}$ = $\frac{x+1}{7}$

$\frac{7x - 7 + 35x}{35}$ = $\frac{5x+5}{35}$

7x - 7 + 35x = 5x + 5

7x + 35x - 5x = 5 +7

37x = 12

x = $\frac{12}{37}$

d) Ta có: 2(x - 2,5) = 0,25 +

$\frac{16x - 40}{8}$ = $\frac{2 + 4x - 3}{8}$

16x - 40 = 2 + 4x - 3

16x - 4x = 2 - 3 + 40

12x = 39

x = $\frac{39}{12}$

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021