Giải câu 12 bài 3: Đơn thức sgk Toán 7 tập 2 trang 32

  • 1 Đánh giá

Câu 12: trang 32 sgk Toán 7 tập 2

a) Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:

b) Tính giá trị của mỗi đơn thức trên tại và \(y = -1\)

Bài làm:

a)

Đơn thức có hệ số là \(2,5; \)phần biến là \(x^2y\)

Đơn thức có hệ số là \(0,25; \)phần biến là \(x^2y^2\)

b)

  • Thay và \(y = -1 \)vào đơn thức \(2,5x^2y \)ta được

Vậy đơn thức có giá trị bằng \(-2,5 \)tại \(x = 1; y = -1\)

  • Thay và \(y = -1 \)vào đơn thức \(0,25x^2y^2 \)ta được

Vậy đơn thức có giá trị bằng \(0,25 \)tại \(x = 1; y = -1\)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021