Giải câu 2 bài: Ôn tập chương III

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 70 - sgk đại số 10

Thế nào là phương trình hệ quả ? Cho ví dụ.

Bài làm:

Nếu mọi nghiệm của phương trình đều là nghiệm của phương trình $f_{1}(x)=g_{1}(x)$

=> là phương trình hệ quả của phương trình $f(x)=g(x)$.

Ký hiệu:

Ví dụ minh họa:

Phương trình có tập nghiệm là $S_{1} = {-1; 2}$

Phương trình có tập nghiệm là $S_{2} = {-1}$.

Ta có:

=> là phương trình hệ quả của phương trình $x + 1 = 0$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021