Giải câu 2 bài : Thừa số Tích

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 94 sgk toán lớp 2

Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi tính (theo mẫu):

Mẫu: 6 x 2 = 6 + 6 = 12; vậy 6 x 2 = 12

a) 5 x 2 b) 3 x 4

2 x 5 4 x 3

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con chuyển từ phép nhân về phép cộng của nhiều số hạng, rồi tính tổng. Cuối cùng kết luận tích của phép nhân đó.

Mẫu: 6 x 2 = 6 + 6 = 12; vậy 6 x 2 = 12

Tương tự mẫu ta có kết quả sau:

a) 5 x 2 = 5 + 5 = 10, vậy 5 x 2 = 10.

2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10, vậy 2 x 5 = 10

b) 3 x 4 = 3 + 3 + 3 + 3 = 12, vậy 3 x 4 = 12

4 x 3 = 4 + 4 + 4 =12, vậy 4 x 3 = 12

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021