Giải bài: Luyện tập Toán lớp 2 trang 104

  • 1 Đánh giá

Nhằm mục đích củng cố kiến thức và các bài tập đường gấp khúc, KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 104 sgk toán lớp 2

a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 104

b) Một đoạn gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 104

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 104 sgk toán lớp 2

Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 104

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 104 sgk toán lớp 2

Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết:

Giải bài: Luyện tập - Toán lớp 2 trang 104

a) Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng.

b) Đường gấp khúc đó gồm hai đoạn thẳng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 14 lượt xem
Chủ đề liên quan