Giải bài Đề-xi-mét

  • 1 Đánh giá

Đề-xi-mét là một đơn vị để đo độ dài, vậy 1 đề-xi-mét có độ dài khoảng bao nhiêu ? Thước kẻ của các con đang có thì có độ dài bằng 1 đề-xi-mét hay không. Để các con có thể biết thêm nhiều điều như vây, các thầy cô sẽ đưa đến bài Đề-xi-mét. Hi vọng, các con sẽ biết được nhiều tri thức cho bản thân mình!

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Lý thuyết

Đề-xi-mét là một đơn vị đo độ dài. Đề-xi-mét viết tắt là dm.

1dm = 10cm ; 10cm = 1dm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 7 - SGK toán 2

Đề-xi-mét

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

  • Độ dài đoạn thẳng AB ........... 1dm.
  • Độ dài đoạn thẳng CD ............ 1dm.

b) Điền ngắn hơn hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

  • Đoạn thẳng AB ............. đoạn thẳng CD.
  • Đoạn thẳng CD ............ đoạn thẳng AB.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 7 - SGK toán 2

Tính (theo mẫu):

a) 1dm + 1dm = 2dm

8dm + 2dm =

3dm + 2dm =

9dm + 10dm =

b) 8dm - 2dm = 6dm

10dm - 9dm =

16dm - 2dm =

35dm - 3dm =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 7 - SGK toán 2

Không dùng thuớc đo, hãy ước lượng độ dài của mỗi đoạn thẳng rồi ghi số thích hợp vào chỗ chấm:

Đề-xi-mét

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem