Giải câu 2 Luyện tập chung Toán lớp 2 trang 11

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 11 - SGK toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống :

a)

Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 11

b)

Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 11

Bài làm:

a) Các số được viết theo bảng tương tự như việc tính theo cách đặt phép tính thông thường. Với câu a là tính tổng các con cần cộng các số hạng lại với nhau.

Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 11

b) Với câu b là tính hiệu các con cần thực hiện phép trừ giữa số bị trừ cho cho số trừ.

Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 11

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021