Giải câu 3 Luyện tập Đề-xi-mét

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 8 - SGK toán 2

a) 1dm = ... cm 3dm = ... cm 8dm = ... cm

2dm = ... cm 5dm = ... cm 9dm = ... cm

b) 30cm = ... dm 60cm = ... dm 70cm = ... dm

Bài làm:

Dựa vào 1dm = 10cm và 10cm = 1dm, nên tính được kết quả như sau:

a) 1dm = 10cm 3dm = 30cm 8dm = 80cm

2dm = 20cm 5dm = 50cm 9dm = 90cm

b) 30cm = 3dm 60cm = 6dm 70cm = 7dm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021