Giải câu 2 Đề-xi-mét

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 7 - SGK toán 2

Tính (theo mẫu):

a) 1dm + 1dm = 2dm

8dm + 2dm =

3dm + 2dm =

9dm + 10dm =

b) 8dm - 2dm = 6dm

10dm - 9dm =

16dm - 2dm =

35dm - 3dm =

Bài làm:

a) 8dm + 2dm = 10dm

3dm + 2dm = 5dm

9dm + 10dm = 19dm

b) 10dm - 9dm = 1dm

16dm - 2dm = 14dm

35dm - 3dm = 32dm

Chú ý: Các con cộng các số hạng hạng như bình thường, nhưng sau khi cộng phải thêm dm vào sau tổng.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021