Giải bài Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Nhằm ôn tập lại cách đọc tên, cách so sánh, cách sắp xếp theo thứ tự của các số có hai chữ số. Các thầy cô sẽ đưa tới các con bài Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo). Các con cùng ôn tập nhé!

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 4 - SGK toán 2

Viết (theo mẫu):

Giải bài Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

85 = 80 + 5

36 = .........

71 = .........

94 = .........

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 4 - SGK toán 2

Viết các số 57, 98, 61, 74, 47 theo mẫu:

57 = 50 + 7

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 4 - SGK toán 2

Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm

34 ... 38 27... 72 80 + 6 ... 85

72 ... 70 68 ... 68 40 + 4 ... 44

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 4 - SGK toán 2

Viết các số 33, 54, 45, 28:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 4 - SGK toán 2

Viết các số thích hợp vào ô trống, biết các số đó là: 98, 76, 67, 93, 84.

Giải bài Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021