Giải câu 4 Ôn tập các số đến 100 (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 4 - SGK toán 2

Viết các số 33, 54, 45, 28:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài làm:

Tương tự như câu 3, các con sẽ so sánh các số với nhau, xem số nào lớn hơn số nào.

a) Với sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, các con sẽ viết số bé nhất trước rồi tăng dần độ lớn. Làm như vậy ta được: 28, 33, 45, 54.

b) Với sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé, các con sẽ viết số lớn nhất trước rồi giảm dần độ lớn. Làm như vậy ta được: 54, 45, 33, 28.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021