Giải câu 1 Đề-xi-mét

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 7 - SGK toán 2

Đề-xi-mét

a) Điền bé hơn hoặc lớn hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

  • Độ dài đoạn thẳng AB ........... 1dm.
  • Độ dài đoạn thẳng CD ............ 1dm.

b) Điền ngắn hơn hoặc dài hơn vào chỗ chấm nào cho thích hợp ?

  • Đoạn thẳng AB ............. đoạn thẳng CD.
  • Đoạn thẳng CD ............ đoạn thẳng AB.

Bài làm:

a) Độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn 1dm.

Độ dài đoạn thẳng CD bé hơn 1dm.

b) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD.

Đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB.

Chú ý: Các con dựa vào độ dài của các đoạn CD và AB so sánh với 1dm, sau đó so sánh 2 đoạn AB và CD với nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021