Giải bài : Tổng của nhiều số

  • 1 Đánh giá

Chúng ta được được học về cách cộng hai số hạng với nhau, vậy phép tính tổng của nhiều số thực hiện như thế nào ? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

1. Phép tính 2 + 3 + 4

Giải bài : Tổng của nhiều số

  • 2 cộng 3 bằng 5,

5 cộng 4 bằng 9, viết 9.

2. Phép tính 12 + 34 + 40

Giải bài : Tổng của nhiều số

  • 2 cộng 4 bằng 6, 6 cộng 0 bằng 6, viết 6.
  • 1 cộng 3 bằng 4, 4 cộng 4 bằng 8, viết 8.

3. Phép tính 15 + 46 + 29 + 8

Giải bài : Tổng của nhiều số

  • 5 cộng 6 bằng 11, 11 cộng 9 bằng 20,

20 cộng 8 bằng 28, viết 8, nhớ 2.

  • 1 cộng 4 bằng 5, 5 cộng 2 bằng 7,

7 thêm 2 bằng 9, viết 9.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 91 sgk toán lớp 2

Tính :

3 + 6 + 5 = 8 + 7 + 5 =

7 + 3 + 8 = 6 + 6 + 6 + 6 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 1: Trang 91 sgk toán lớp 2

Tính:

Giải bài : Tổng của nhiều số

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 91 sgk toán lớp 2

Số ?

a)Giải bài : Tổng của nhiều số

12kg + ...kg + ...kg = ...kg

Giải bài : Tổng của nhiều số

5l + ...l + ...l + ...l = ...l

=> Xem hướng dẫn giải


  • 5 lượt xem
Chủ đề liên quan