Giải bài : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) -Toán lớp 2 trang 83

  • 1 Đánh giá

Để củng có toàn bố kiến thức và bài tập về phép cộng và phép trừ có nhớ. KhoaHoc chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 83 sgk toán lớp 2

Tính nhẩm:

12 - 6 = 6 + 6 =

9 + 9 = 13 - 5 =

14 - 7 = 8 + 7 =

17 - 8 = 16 - 8 =

17 - 9 = 5 + 7 =

8 + 8 = 13 - 8 =

11 - 8 = 2 + 9 =

4 + 7 = 12 - 6 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 : Trang 83 sgk toán lớp 2

Đặt tính rồi tính:

a) 68 + 27;

56 + 44;

82 - 48

b) 90 - 32;

71 - 25;

100 - 7.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 83 sgk toán lớp 2

Số?

Giải bài : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) -Toán lớp 2 trang 83

17 - 9 =

Giải bài : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) -Toán lớp 2 trang 83

15 - 6 =

c) 16 - 9 =

16 - 6 - 3 =

d) 14 - 8 =

14 - 4 - 4 =

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 83 sgk toán lớp 2

Thùng lớn đựng được 60l nước, thùng bé đựng được ít hơn thùng lớn 22l nước. Hỏi thùng bé đựng được bao nhiêu lít nước?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 83 sgk toán lớp 2

Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 39 lượt xem
Chủ đề liên quan