Giải câu 2 trang 87 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 87 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sự nhiễm từ của thép?

A. Khi đặt một lõi thép trong từ trường, lõi thép bị nhiễm từ.

B. Trong cùng một điều kiện như nhau, lõi thép bị nhiễm từ mạnh hơn sắt.

C. Khi đã nhiễm từ, thép duy trì từ tính kém hơn sắt.

D. Khi thép đã bị nhiễm từ, từ tính của nó sẽ không hề bị mất đi.

Bài làm:

Đáp án: A

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021