Giải câu 24 bài: Luyện tập sgk Toán Hình 9 tập 1 Trang 84

  • 1 Đánh giá

Câu 24: Trang 84 - sgk toán 9 tập 1

Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần :

a.

b.

Bài làm:

Ta có :

a. Biến đổi về tất cả sin :

Mà :

=>

=>

b. Biến đổi tất cả về tan :

Mà :

=>

=> .

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021