Giải câu 3 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  • 1 Đánh giá

Câu 3.(Trang 51)

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc

A. chu kì 3, nhóm IVA.

B. chu kì 4, nhóm VIA.

C. chu kì 3, nhóm VIA.

D. chu kì 4, nhóm IIIA.

Chọn đáp án đúng.

Bài làm:

Đáp án C

Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc chu kì 3, nhóm VIA.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021