Giải câu 3 bài 27: Điều chế khí oxi Phản ứng phân hủy

  • 1 Đánh giá

Câu 3 : Trang 94 sgk hóa 8

Sự khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp ? Dẫn ra hai thí dụ để minh họa.

Bài làm:

Phản ứng hóa hợp: chất tham gia là hai hai nhiều chất còn chất tạo thành chỉ có một chất.

Ví dụ: H2 + O2 →(to) H2O

Phản ứng phân hủy: chất tham gia là một chất còn chất tạo thành là hai hai nhiều chất.

Ví dụ: CaCO3 →(to) CO2 + H2O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021