Giải câu 3 bài bảng chia 6

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 24 - sgk Toán lớp 3

Một sợi dây đồng dài 48 cm được cắt thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dây mấy xăng - ti mét.

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Sợi dây dài 48 cm

cắt 6 đoạn bằng nhau

Mỗi đoạn ? cm

Bài giải:

Độ dài của mỗi đoạn dây là:

48 : 6 = 8 ( cm)

Đáp số: 8 cm

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021