Giải câu 3 : Ôn tập về phép cộng và phép trừ (tiếp theo) -Toán lớp 2 trang 84

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 84 sgk toán lớp 2

Tìm x:

a) x + 16 = 20;

b) x - 28 = 14;

c) 35 - x = 15.

Bài làm:

Hướng dẫn:

Câu a) : x là số hạng , vậy nên x bằng tổng trừ đi số hạng đã biết.

Câu b) : x là số bị trừ, vậy x bằng hiệu cộng với số trừ.

Câu c) : x là số trừ, vậy x bằng số bị trừ trừ đi hiệu.

Kết quả như sau:

a) x + 16 = 20;

x = 20 - 16

x = 4

b) x - 28 = 14;

x = 14 + 28

x = 42

c) 35 - x = 15.

x = 35 - 15

x = 20

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021