Giải câu 4 bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 24 - sgk giải tích 12

Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

a) ;

b) .

Bài làm:

a) TXĐ

Ta có

Bảng biến thiên

Vậy .

b) TXĐ:

Ta có

Bảng biến thiên

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy .

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021