Giải câu 4 bài: Ôn tập chương 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4:Trang 90 - sgk giải tích 12

Tìm tập xác định của các hàm số:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a) Hàm số xác định <=>

=> Tập xác định là: \{1}.

b) Hàm số xác định <=>

<=> hoặc $x>\frac{3}{2}$

<=>

=> Tập xác định là:

c) Hàm số xác định <=>

<=> hoặc $x>4$

<=>

=> Tập xác định là:

d) Hàm số xác định <=>

<=>

=> Tập xác định là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021