Giải câu 6 bài: Ôn tập chương 2

  • 1 Đánh giá

Câu 6:Trang 90 - sgk giải tích 12

Cho ,$\log_{a}c=-2$ . Hãy tính $\log_{a}x$ với:

a)

b)

Bài làm:

a) Với

=

=

=

b) Với , ta có:

=

=

=

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021