Giải câu 1 bài: Lũy thừa

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 55- sgk giải tích 12

Tính:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Áp dụng các tính chất của hàm lũy thừa, ta có:

a)

=

=

=

=

=

Vậy

b)

=

=

=

=

Vậy

c)

=

=

=

=

Vậy

d)

=

=

=

=

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021