Giải câu 3 bài: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 77 - sgk giải tích 12

Tìm tập xác định của các hàm số:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a) Vì

=>

=> Tập xác định là:

b) hoặc $x>2$

=> Tập xác định là:

c)

=> hoặc $x>3$

=> Tập xác định là:

d)

Bảng xét dấu:

Hướng dẫn giải câu 3 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

=> Tập xác định là:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021