Giải câu 5 bài: Ôn tập chương 2

  • 1 Đánh giá

Câu 5:Trang 90 - sgk giải tích 12

Biết .

Hãy tính:

Bài làm:

Ta có:

.

=>

Vậy .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021