Giải câu 3 bài: Lũy thừa

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 56- sgk giải tích 12

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần:

a)

b)

Bài làm:

Ta có:

a)

=> Thứ tự sắp xếp tăng dần:

b)

=> Thứ tự sắp xếp tăng dần:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021