Dạng 2: Tính tích phân của những phân thức có bậc tử và bậc mẫu chênh lệch lớn.

  • 1 Đánh giá

Dạng 2: Tính tích phân của những phân thức có bậc tử và bậc mẫu chênh lệch lớn.

Bài làm:

I.Phương pháp giải

Bản chất của phương pháp là tách một tích phân có khoảng cách giữa bậc tử và bậc mấu rất lớn thành 2 tích phân có bậc của tử và mẫu nhỏ hơn.

II.Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Tính .

Bài giải:

Bài tập 2: Tính .

Bài giải:

Ta có:

dx

.

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021