Giải câu 3 bài: Phép chia số phức

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 138-sgk giải tích 12

Thực hiện các phép tính sau:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Ta có:

a)

=

=

b)

=

=

=

c)

=

=

d)

=

=

=

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021