Giải câu 6 bài: Ôn tập chương 4

  • 1 Đánh giá

Câu 6:Trang 143-sgk giải tích 12

Tìm các số thực x, y sao cho:

a)

b)

Bài làm:

a)

<=>

<=>

Vậy

b)

<=>

<=>

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021