Giải câu 1 bài: Ứng dụng của tích phân trong hình học

  • 1 Đánh giá

Câu 1:Trang 121-sgk giải tích 12

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

a) , $y = x + 2$

b) , $y=1$

c) , $y = 6x– x^{2}$

Bài làm:

a) Xét phương trình hoành độ giao điểm:

=> hoặc $x=2$

=> Diện tích hình phẳng cần tìm là :

<=>

<=>

Vậy Diện tích hình phẳng cần tìm là ( đvdt).

b) Xét phương trình hoành độ giao điểm:

=>

=> hoặc $x=\frac{1}{e}$

=> Diện tích hình phẳng cần tìm là:

<=> ( đvdt)

Vậy Diện tích hình phẳng cần tìm là ( đvdt).

c) Xét phương trình hoành độ giao điểm:

=> hoặc $x=6$

=> Diện tích hình phẳng cần tìm là:

<=> ( đvdt)

Vậy Diện tích hình phẳng cần tìm là ( đvdt).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021