Giải câu 1 bài 4: Đường tiệm cận

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 30 - sgk giải tích 12

Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

Bài làm:

a) Ta có nên x=2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

nên $y=-1$ là đường tiệm cận ngang.

b) là tiệm cận đứng.

là tiệm cận ngang.

c) là tiệm cận đứng.

là tiệm cận ngang.

d) Tương tự ta có tiệm cận đứng là trục Oy, tiệm cận ngang là trục hoành Ox.

Nhận xét: Với hàm số có dạng với $ad \neq bc$ thì đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y=\frac{a}{c}$ và tiệm cận đứng $x=-\frac{d}{c}$.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021