Giải câu 2 bài 4: Đường tiệm cận

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 30 sgk giải tích 12

Tìm các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

Bài làm:

a) Ta có

, $\lim_{x \to 3^{+}}\frac{2-x}{9-x^{2}}=+\infty$ nên $x=\pm 3$ là tiệm đứng của đồ thị hàm số$.

là đường tiệm cận ngang.

b) Ta có

, $\lim_{x \to \frac{3}{5}^{+}}\frac{x^{2}+x+1}{3-2x-5x^{2}}=-\infty$ nên $x=-1, x=\frac{3}{5}$ là các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

nên $y=-\frac{1}{5}$ là đường tiệm cận ngang.

c) là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

d) nên $x=1$ là tiệm cận đứng.

nên $y=1$ là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021