Giải câu 3 bài: Phương trình bậc hai với hệ số thực

  • 1 Đánh giá

Câu 3:Trang 140-sgk giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a)

b)

Bài làm:

a) Đặt

<=>

=> Phương trình này có hai nghiệm là

Vậy phương trình có bốn nghiệm là và $\pm i\sqrt{3}$

b) Đặt

<=>

=> Phương trình này có hai nghiệm là

Vậy phương trình có bốn nghiệm là và $\pm i\sqrt{5}$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021