Giải câu 1 bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • 1 Đánh giá

Câu 1:Trang 43 - sgk giải tích 12

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số bậc ba sau:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

 • Tập xác định: D = R
 • Sự biến thiên:

Ta có:

=>

 • Giới hạn:

 • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là: ( 1; 0).
 • Đồ thị hàm số có điểm cực đại là: (1; 4).
 • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

b)

 • Tập xác định: D = R
 • Sự biến thiên:

Ta có: $y' = 3x^{2} + 8x + 44

=> hoặc $x=\frac{-2}{3}$

 • Giới hạn:

 • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • Đồ thị hàm số có điểm cực đại là: (-2; 0).
 • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

c)

 • Tập xác định: D = R
 • Sự biến thiên:

Ta có: ∀ x ∈ R

=> Hàm số luôn đồng biến trên R và không có điểm cực trị.

 • Giới hạn:

 • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

d)

 • Tập xác định: D = R
 • Sự biến thiên:

Ta có: ∀ x ∈ R

=> Hàm số luôn nghịch biến trên R và không có điểm cực trị.

 • Giới hạn:

 • Bảng biến thiên:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • Đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021