Giải câu 4 bài: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 78 - sgk giải tích 12

Vẽ đồ thị của các hàm số:

a)

b)

Bài làm:

a) Hàm số

  • Tập xác định:
  • Bảng giá trị

Hướng dẫn giải câu 4 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

  • Đồ thị

Hướng dẫn giải câu 4 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

b) Hàm số

  • Tập xác định:
  • Đồ thị

Hướng dẫn giải câu 4 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021