Giải câu 1 bài: Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

  • 1 Đánh giá

Câu 1:Trang 77 - sgk giải tích 12

Vẽ đồ thị của các hàm số sau:

a)

b)

Bài làm:

a) Hàm số

  • Tập xác định: D = R
  • Bảng giá trị:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

  • Đồ thị

Hướng dẫn giải câu 1 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

b) Hàm số

  • Tập xác định: D = R
  • Bảng giá trị:

Hướng dẫn giải câu 1 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

  • Đồ thị

Hướng dẫn giải câu 1 bài Hàm số mũ. Hàm số Lôgarit

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021