Giải câu 1 bài: Ôn tập chương 2

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 90 - sgk giải tích 12

Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực.

Bài làm:

Tính chất của lũy thừa với số mũ thực:

Cho a, b là những số thực dương; , $\beta$ là những số thực tùy ý. Khi đó, ta có:


Nếu => $a^{\alpha }>a^{\beta }<=> \alpha >\beta $
Nếu => $a^{\alpha } \alpha >\beta $

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021